Regulaminy, Polityki, Dokumenty

Tutaj znajdziesz pełne treści dokumentów regulujących formalną stronę naszej działalności


Polityka prywatności serwisu zwrotybankowe.pl

Opublikowany: 2018-11-20 00:23
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-20 10:20
ilość odwiedzin posta: 2600

I. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności serwisu zwrotybankowe.pl (dalej: Polityka Prywatności) określa, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje na temat użytkowników serwisu  zwrotybankowe.pl (dalej: Serwis).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane w treści Polityki jako: „RODO”. Pełen tekst RODO dostępny jest pod następującym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 3. Administratorem danych osobowych tzn. podmiotem, który przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach Serwisu jest ZWIĄZEK ZWROTÓW BANKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000719446, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, NIP: 5252740070, REGON: 369509924 (dalej: Administrator, ZwrotyBankowe lub My).
 4. Dane kontaktowe Administratora są następujące:
 1. Adres poczty elektronicznej: kontakt@zwrotybankowe.pl 
 2. Adres korespondencyjny: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
 1. Osoby korzystające w jakikolwiek sposób z Serwisu określane są w dalszej części Polityki jako „Użytkownicy”.
 
II. Zakres Polityki Prywatności
  1. Polityka Prywatności dotyczy wszelkich usług świadczonych przez Serwis, opisanych szczegółowo w Regulaminie, dostępnym pod adresem: https://e-finance.sugester.pl/help3/27012108-Regulamin-serwisu-zwrotybankowe-pl .Wszelkie pojęcia zawarte w Polityce Prywatności zaczynające się od wielkiej litery i niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają takie znaczenie jak nadanie w Regulaminie.
  2. W szczególności, ale nie wyłącznie Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników związanych ze złożonymi przez Użytkowników zapytaniami i w związku z kontaktem telefonicznym Użytkowników z Administratorem lub jego parterami.

III. Zbieranie danych osobowych
  1. Administrator zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
  2. Administrator w ramach Serwisu pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje w formularzu dostępnym w Serwisie; 
 2. gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczek").

IV. Gromadzone dane osobowe
 1. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko;
 2. numer telefonu;
 3. adres e-mail;
 4. adres IP;
 5. zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem;
 6. informacje, których przekazania Administrator może wymagać od użytkowników w razie zgłaszania jakichkolwiek problemów dotyczących korzystania z naszego Serwisu bądź usług, a także próśb dotyczących wsparcia.
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych umów świadczenia usług drogą elektroniczną konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 
V. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody. Zgoda gromadzona jest podczas wypełniania formularza dostępnego w Serwisie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa) oraz podczas rozmowy telefonicznej prowadzonej przez konsultantów.
  2. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
VI. Cel przetwarzania danych osobowych
Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Serwis, w tym w szczególności w celu:
 1. przyjmowania zapytań Użytkowników;
 2. kontaktu z Użytkownikiem celem realizacji usług m.in. złożenia propozycji ((nie będącej ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego) zawarcia umowy cesji pomiędzy Użytkownikiem a ZwrotyBankowe;
 3. statystycznym;
 4. udzielania pomocy Użytkownikom w korzystaniu z Serwisu;
 5. rozpatrywania składanych reklamacji;
 6. przesyłania Użytkownikom informacji handlowych lub w celach marketingowych, np. marketingu bezpośredniego usług Administratora lub jego partnerów (jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę).
VII. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przechowuje dane osobowe do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do momentu wykonania przez Administratora Usług, dostępnych w Serwisie (w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi jako pierwsza), nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia ich zebrania. 
 2. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników przez dłuższy okres, wtedy gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego. Możemy też przechowywać Twoje dane w celach statystycznych.
 3. W celu tzw. rozliczalności czyli wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Administrator może przechowywać dane przez okres, który jest wymagany do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez odpowiedni organ nadzoru.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych  (w tym do wysyłania informacji handlowych) do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. W przypadku gdy Administrator nie będzie dłużej potrzebować danych  osobowych Użytkownika, zostaną one usunięte lub zanonimizowane
 
VIII. Odbiorcy danych
 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, jest związane z udostępnianiem danych osobowych Użytkowników odbiorcom danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych to wszelkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby prawne, a także organy władzy publicznej), którym ujawniane są dane osobowe Użytkowników.
 2. Kategorie odbiorców, którym udostępniane będą dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu:
 1. agencje reklamowe lub agencje marketingowe, działające m.in. w ramach tzw. marketingu afiliacyjnego – w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie podanych przez niego danych do celów marketingowych;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi telekomunikacyjne, w szczególności biura call center;
 1. Udostępnianie danych osobowych ww. odbiorcom następuje w celach określonych w Polityce Prywatności (patrz punkt 6).
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza UE, za wyjątkiem przypadków przekazywania danych do Google LLC za pośrednictwem plików cookies.
 
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu dopasowania ofert wyświetlanych w Serwisie do potrzeb Użytkowników. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie nie wywoła negatywnych skutków po stronie osoby, której dane dotyczą.

X. Pliki Cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki   tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  5. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
  6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  7. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  8. w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „zewnętrzne” (third part cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.
 6. Administrator informuje, ze oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, który może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. W tym zakresie zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W celu poprawy funkcjonowania serwisów należących do Użytkownika oraz dla ułatwienia kontaktu z Użytkownikiem na stronach Usługodawcy wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiazaniu z ciasteczkami mają na celu badanie ruchu na stronach oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców zewnętrznych. Do głównych zadań wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu na stronach, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Dostawcy zewnętrzni mogą korzystać również z własnych kodów mierzacych.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować́ z usług Google Analytisc dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam (htpps://www,google.com/settings/u/0/ads).
 11. Dodatkowo, Użytkownicy mogą skorzystać z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 12. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, urządzeniach mobilnych) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 13. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 14. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik powinien wybrać przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami w celu konfiguracji ustawień.
XI. Twoje prawa
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez ZwrotyBankowe, Użytkownik ma następujące prawa:
 1. prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do przechowywanych przez Administratora danych osobowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do uzyskania następujących informacji:
 • o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
 • o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
 • planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych z bazy Administratora;
 • prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu;
 • -prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, w tym profilowania, lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;
 1. Z powyższych uprawnień, Użytkownik może skorzystać m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zwrotybankowe.pl
 
XII. Postanowienia końcowe
 
 1. Polityka wchodzi w życie z dniem 01-11-2018r..
 2. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, za które w szczególności uznaje się:  
 1. rozszerzenie lub modyfikację funkcjonalności Serwisu,
 2. wprowadzenie nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenie odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,
 3. zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienie nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 4. konieczność dokonania zmian Polityki o charakterze technicznym niewpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,
 5. konieczności dostosowania Polityki do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,
 6. konieczność dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
 7. dostosowanie Polityki do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników,
 8. zmianę danych Administratora ujawnionych w Polityce, w szczególności danych teleadresowych.
 1. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki Prywatności Serwisu. Jakiekolwiek zmiany Polityki nie wpłyną negatywnie na prawa Użytkownika. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian w Polityce oznacza ich akceptację.
 


Powrót